ZMENA STYLU
Doučování z matematiky

   Toto není výuka matematiky, ale její doučuvání. Znamená to, že je nutné nejdříve absolvovat výuku ve škole, tedy mít určitý základ. Ten základ může být i chatrný, ale přesto je nutný. Podklady by měla vyšvětlovat osoba, která látce rozumí. Pro pochopení a vžití je nutné si napočítat příklady.
   Velmi často se setkávám s požadavkem na doučování určité látky, se kterou má studen problém. Po zadání základního testu zjistím, že student nemá s problém se současnou látkou, ale není s ní schopen pracovat protože například neumí zlomky, neumí pracovat s rovnicemi, či nezná základní matematické operace.

00) Test, který by měl odhalit základní nedostatky v matematice:Test
   Jednoduchý test pokrývající různou látku. Smyslem testu je odhalit nedostatky v základech. Pokud něco student z testu nezná, vynechejte. U složitějších příkladů není nutné dopočítávat, pokud student ví, jak je vyřešit.
01, 02) Sčítání a odčítání Papír 01, 02
   Sčítání a odčítání, komutativní zákon, asociativní zákon, distibutivní zákon, desetinné číslo a hraní si s čísly
03, 04, 05) Zlomky Papír 03, 04, 05
   Zlomky a jejich vysvětlení na děloní koláčů(nebo pizzy). Sčítání zlomků, násobení zlomků, dělení zlomků. Společný jmenovatel.
06) Exponenciál Papír 06
   Pravidla zacházení s exponenciálem a důkaz proč tomu tak je.
07) Mnohočlen Papír 07
   Jak počítat s mnohočlenem. Odvození. Dělení mnohočlenu mnohočlenem.
08) Rovnice Papír 08
   Základní práce s lineární rovnicí.
09) Absolutní hodnota Papír 09
   Základní práce s absolutní hodnotou.
10, 11) Obdelník, čtverec a plocha Papír 10, 11
   Obvod, obsah, plošné jednotky a odvození
12,13) Trojúhelník Papír 12, 13
    Obvod, plocha, odvození. Pythagorova věta a její důkaz.
14,15) Kruh, Kružnice Papír 14, 15
   Pi - Ludolfovo číslo, obvod a obsah kruhu - odvození.
16,17,18) Kombinatorika Papír 16, 17, 18
   Permutace, variace, kombinace a jejich odvození.
19) Slovní úlohy
20) Pravděpodobnost
21) Analytická geometrie

(c) 2010-2018 www.janmihulka.cz, all right reserved